image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của huyện Cần Giuộc
Lượt xem: 97
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của huyện Cần Giuộc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

6 tháng đầu năm 2024 của huyện Cần Giuộc

 

                                              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

                                                                 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của HĐND huyện Cần Giuộc về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của huyện Cần Giuộc năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cần Giuộc năm 2024.

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 2313/TCKH ngày 01/7/2024.           

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của huyện Cần Giuộc (chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Cần Giuộc - Cần Đước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Giuộc, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Anh Đức

3703_QĐ-UBND_03-07-2024_QUYẾT ĐỊNH công khai NS quý 2-2024y.signed.pdf

phu luc dinh kem QD 3703.pdf

638560226195510367_Cong khai QĐ quy 2-2024 TRINH KYy.xlsx

 


Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1