image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 478
UBND huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng công chức vào công tác tại UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Công văn số 2055/SNV-XDCQCTTN ngày 27/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Cần Giuộc về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;

UBND huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng công chức vào công tác tại UBND các xã, thị trấn cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Cần tuyển dụng 21 chỉ tiêu công chức chuyên môn làm việc tại UBND các xã, thị trấn, cụ thể:

- 05 chỉ tiêu công chức Tư pháp - Hộ tịch, làm việc tại UBND các xã: Phước Lý, Long Thượng, Mỹ Lộc và UBND thị trấn Cần Giuộc (02 chỉ tiêu).

- 06 chỉ tiêu công chức Văn phòng - Thống kê, làm việc tại UBND các xã: Phước Lý, Phước Lâm, Tân Tập, Phước Lại, Phước Hậu và UBND thị trấn Cần Giuộc.

- 04 chỉ tiêu công chức Tài chính - Kế toán, làm việc tại UBND các xã: Mỹ Lộc, Tân Tập, Long Hậu và UBND thị trấn Cần Giuộc.

- 04 chỉ tiêu công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, làm việc tại UBND thị trấn Cần Giuộc.

- 02 chỉ tiêu công chức Văn hóa - Xã hội, làm việc tại UBND xã Thuận Thành và UBND thị trấn Cần Giuộc.

2. Điều kiện dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng do Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng gắn với ngành đào tạo, các kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ đối với từng chức danh công chức cấp xã.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn:

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp đại học trở lên của chuyên ngành Luật học.

- Công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp đại học trở lên của các ngành: Kinh tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Nhân học; Báo chí học; Truyền thông đại chúng; Lưu trữ học; Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Luật; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Luật kinh tế; Thống kê; Quản lý hệ thống thông tin; Kinh tế học; Quản lý kinh tế; Công nghệ thông tin.

- Công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán.

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật  môi trường, Kiến trúc,  Kiến trúc đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Đô thị học, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

- Công chức Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Quản lý nhà nước; Chính trị học; Xã hội học; Nhân học; Báo chí học; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông đại chúng; Luật; Luật kinh tế; Công tác xã hội; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Quản lý thể dục thể thao.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Thực hiện theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, gồm:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi: Gồm 02 phần, thời gian như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Do kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 được tổ chức thi trên máy tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 (trừ phần thi được miễn).

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi, điểm sát hạch tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN VÀ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/7/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Cần Giuộc (Địa chỉ: Số 255, đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

 

- Mỗi thí sinh đăng ký dự thi tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (qua dịch vụ bưu chính công ích) theo thời hạn nêu trên (tính theo ngày văn thư Phòng Nội vụ tiếp nhận được).

- Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác đồng ý bằng văn bản.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

- Trường hợp người đăng ký có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cấp xã.

2. Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian thi: Dự kiến trong quý III/2024 (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian cụ thể).

- Địa điểm thi: Tại Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Cần Giuộc.

3. Phí đăng ký dự tuyển: Mức phí tạm thu: 500.000 đồng/thí sinh (dự kiến số lượng thí sinh dưới 100) theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Khi số lượng thí sinh đăng ký có thay đổi so với dự kiến, Phòng Nội vụ sẽ có thông báo điều chỉnh về mức thu theo đúng quy định.

IV. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về tài liệu ôn, lịch hướng dẫn ôn thi, thời gian thi, địa điểm thi và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức cấp xã được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Nội vụ huyện Cần Giuộc và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Cần Giuộc tại địa chỉ: http://cangiuoc.longan.gov.vn.

Theo nội dung nêu trên, UBND huyện Cần Giuộc thông báo đến mọi công dân Việt Nam có nhu cầu dự tuyển công chức cấp xã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo thời gian và địa điểm như trên./.

7. PHIEU DU TUYEN CONG CHUC.docx

3490_TB-UBND_28-06-2024_6. THONG BAO TUYEN DUNG - dieu chinh.signed.pdf

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1