image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Quyết định công nhận “Thị trấn Cần Giuộc” đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024
Lượt xem: 74

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh;

Căn cứ Thông báo số 1502/TB-SVHTTDL ngày 07/6/2024 của của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp kiểm tra mức độ đạt tiêu chí đô thị văn minh năm 2024 đối với thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 339/TTr-VHTT ngày 10/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận “Thị trấn Cần Giuộc”, huyện Cần Giuộc đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024 (có Giấy công nhận kèm theo).

Điều 2. UBND Thị trấn Cần Giuộc có trách nhiệm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, Chủ tịch UBND Thị trấn Cần Giuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Anh-tin-bai

 

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

Nguyễn Anh Đức


Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1