image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045
Lượt xem: 154
UBND huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045 

Căn cứ Văn bản số 6365/VPCP-CN ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045;

Căn cứ Văn bản số 3366/UBND-KTTC ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3366/UBND-KTTC ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc. Hiện nay, UBND huyện Cần Giuộc đã hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045. Để đảm bảo thủ tục hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045 như sau:

1. Trách nhiệm lấy ý kiến: UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch, UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đúng theo quy định.

2. Nội dung lấy ý kiến: về đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045 (các nội dung theo quy định tại Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và Điều 7 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng).

3. Hình thức lấy ý kiến:

3.1. Đối với cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

- Thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu để nghiên cứu tham gia ý kiến. Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện được lấy ý kiến có trách nhiệm triển khai và lấy ý kiến tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan và tổng hợp kết quả lấy ý kiến gửi về UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp.

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày.

3.2. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư các xã, thị trấn

* Đối với cơ quan:

- Đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các xã, thị trấn: giao UBND các xã, thị trấn tổ chức họp lấy ý kiến.

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày.

* Đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư:

- Đối với ý kiến các tổ chức, cá nhân: giao UBND các xã, thị trấn thực hiện phát phiếu góp ý nội dung đồ án đến các tổ chức, cá nhân và tổng hợp ý kiến góp ý.

- Đối với ý kiến cộng đồng dân cư: giao UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết, công khai hồ sơ lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045 tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và được phát trên loa, đài hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn để cộng đồng dân cư tiếp cận, nghiên cứu tham gia ý kiến.

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày (kể từ thời điểm nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ về UBND xã, thị trấn).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Anh Đức

3428_UBND-KT_26-06-2024_CV LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG 27-6-2024.signed.pdf

638555065975620503_01C_.Phieu dong gop y kien_ (In mỗi xã- thị tran 15 bộ).docx

638555066028361676_27.06.24. TMTH QHC Can Giuộc.doc

638555065930604232_01. HO SO QHC CAN GIUOC 27.06.24 PDF.rar


Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1