image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Cần Giuộc
Lượt xem: 701
UBND huyện Cần Giuộc thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Cần Giuộc 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 12104/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Cần Giuộc; được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh;

UBND huyện Cần Giuộc thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Cần Giuộc tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của huyện Cần Giuộc (http://cangiuoc.longan.gov.vn).

Hồ sơ công bố công khai gồm có: Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh:

638521336062848193_5086_QĐ-UBND_24-05-2024_QD_DC QH SDD CAN GIUOC (3339).signed.pdf

638521336062848193_5086_QĐ-UBND_24-05-2024_PHU LUC 1 QD_DC QH SDD CAN GIUOC (3339).signed.pdf

    638521336062848193_5086_QĐ-UBND_24-05-2024_PHU LUC 2 QD_DC QH SDD CAN GIUOC (3339).signed.pdf

UBND huyện Cần Giuộc trân trọng công bố, thông báo đến toàn thể đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1