image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của huyện Cần Giuộc
Lượt xem: 52
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của huyện Cần Giuộc 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước huyện Cần Giuộc năm 2023;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 2014/TTr-TCKH ngày 06/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của huyện Cần Giuộc (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Anh Đức

 

3207_QĐ-UBND_06-06-2024_QĐ CÔNG KHAI QT NĂM 2023signed.pdf

CONG KHAI QTOAN 2023 NGAY03-6-2024.xlsx

 

   
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1